preloader

Kurumsal

Anasayfa // Dernek Tüzüğü

DERNEK TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

         Madde 1- Derneğin Adı: “Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneğidir.

Kısa Adı: BEKADER’ dir.

         Derneğin merkezi Sinop’tur.   

 Dernek yurt içinde ve yurt dışında gerekli görüldüğü İllerde ve ilçelerde şube açabilir, şube bulunmayan yerlerde temsilcilik verilebilir.

Lüzum Görüldüğü takdirde Derneğin Merkezi İstanbul İline taşınacaktır. Derneğin Merkezinin İstanbul’a taşınma kararı sadece yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

            Madde 2-

Gayesi;

BEKADER Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Milletinin bu Vatan üzerinde ki bekası açısından 27 Mayıs 1960 İhtilali, 1980 Askeri Müdahalesi, 28 Şubat 1997 Post-Modern Darbe, 27 Nisan 2007 E- Muhtıra ve 15 Temmuz 2016 Darbe görünümlü işgal girişimlerini unutturmadan yaşayan nesle hatırlatmak, anlatmak, gelecek nesillere aktarmak; bu darbe girişimleri ile Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bekası için yurtiçinde ve yurtdışında görevleri esnasında canlarını veren aziz şehitlerimiz, onların yakınları ve yaralanan Gazilerimizin onurlarını korumak, haklarını savunmak, yaşam süreleri içerisinde sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak.

Vatanımıza Devletimize ve Milletimize karşı şimdiye kadar yapılması düşülmüş, kalkışılmış veya yapılmış modern, post modern, siber, iktisadi darbe ve kalkışmaların tekrar yaşanmaması için çalışmalar yapmak.

 

Hedefi;

BEKADER; Milleti yaşat ki Devlet yaşasın düsturunda hareketle; Milli birliğin zedelenmemesi ve korunması için farkındalık çalışmaları yapmak, şehitlerin emanetlerine ve gazilerine sahip çıkmak, seçilmişlere karşı her türlü antidemokratik kalkışmalara karşı durmak, Kadim medeniyetimiz ve Tarihimizden aldığımız güç ve İrfandan yola çıkarak sahip olduğumuz en değerli varlığımız olan beşeri sermayeyi; Devlet, Vatan ve Millet menfaatlerini kendinden önde tutan ve Büyük Türkiye hedefi için çalışmayı esas alan Fert ve Ortam oluşturmayı hedefler.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Derneğin Çalışma Konuları Ve Faaliyet Alanı

 1. a) BEKADER, tüzüğünün 2. maddesinde yazılı gaye ve hedefe ulaşmak için, aşağıda belirtilen gayesiyle ilgili benzeri konularda faaliyet gösterir.
 2. b) 27 Mayıs 1960 İhtilali, 1980 Askeri Müdahalesi, 28 Şubat 1997 Post-Modern Darbe, 27 Nisan 2007 E- Muhtıra ve 15 Temmuz 2016 Darbe görünümlü işgal girişimlerini unutturmadan yaşayan nesle hatırlatmak, anlatmak, gelecek nesillere aktarmak
 3. c) Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bekası için canlarını veren aziz şehitlerimiz ve yaralanan gazilerimiz ve onların hatıralarını yaşatmak geleceğin genç nesillerine aktarmak. İçin çalışmalar yapmak.
 4. d) Bir daha darbe ve kalkışmaların yaşanmaması için tüm dernek üyelerimizin, Milletimize yurt içinde ve yurt dışında; hizmet içi kursları açmak; örgün ve uzaktan eğitim imkânlarını sağlamak; Seminer, Panel, Sempozyum, Konferans vb. gibi organizasyonlar düzenlemek; Kitap, Gazete, Dergi, Bülten, Broşür ve Elektronik yayınlar yayımlamak; örgütlenmiş rehberlik ve danışma birimleri oluşturmak, Eğitim, Bilgi, Birikim, Bakış, Yetenek ve Bilinç düzeylerini geliştirmek
 5. e) Milli Birlik ve Beraberlik mücadelesini, dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin tüm insanlığı eşit biçim de yararlanmasını ve her türlü ayrıcalık ve ayrımcılığın önlenmek
 6. f) Dernek olarak; Sosyolojik ve Psikolojik araştırmalar yapmak üzere merkez kurmak, Milli İrade Akademisi, düşünce merkezi, enstitüler kurmak, müze açmak ve bilimsel ve araştırmalarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa çalışmak,
 7. g) Birlik ve Beraberliği artırmak için dernek bünyesinde çeşitli branşlarda spor faaliyetlerinde bulunmak
 8. h) Tiyatro gösterileri, şiir dinletileri, ödüllü yarışmalar, konserler, bilgi yarışmaları, panel, sempozyum, forum, açık oturum ve konferans gibi etkinlikler ile toplumun sosyal ve kültürel yaşamlarına çeşitlilik ve zenginlik kazandırmak
 9. i) Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 10. j) Kurs ve seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 11. k) Gayenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak ve yayınlamak,
 12. l) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gerece, demirbaş ve kırtasiye malzemeleri temin etmek,
 13. m) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplamak faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 14. n) Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 15. o) Üyeleri arasında beşeri münasebetleri geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak,
 16. p) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek.
 17. q) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 18. r) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,
 19. s) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile görev alanlarına giren ortak projeler yürütmek,

 1. t) İhtiyaç sahiplerine yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini karşılamak
 2. u) Gerekli görülen yerler de şube ve temsilcilikler açmak,
 3. v) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 4. w) Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve bekası için yurtiçinde ve yurtdışında görevleri esnasında canlarını veren aziz şehitlerimiz, onların yakınları ve yaralanan Gazilerimizin onurlarını korumak, haklarını savunmak, yaşam süreleri içerisinde sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak.
 5. x) Yurt, pansiyon, misafirhane, kütüphane, dershane, kurs, okul, enstitü, ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri ile kamp ve dinlenme tesisleri, gençlik ve kültür merkezleri gibi faydalı tesisler açmak, yapmak, kiralamak, kiraya vermek, satın almak,
 6. y) Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla gaye ve hedeflerinde yazılı alanlara giren konularda ortak projeler yürütmek,
 7. z) Gaye ve hedeflerini gerçekleştirmek için gerek aynından ve gerekse gelirinden faydalanmak üzere taşınmaz mal edinme, inşa yapma konusunda her türlü tasarrufta bulunmak,
 8. aa) Dernek hizmetleri; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Gönüllülerden tarafından veya İhtiyaç duyulması halinde ücretli personel aracılığıyla yürütülür. Lüzum görülen yönetim kurulu üyelerine, organ çalışanlarına personele, Dernek gayrimenkullerinden veya haricen temin edilecek lojman tahsis edilebilir.
 9. bb) Nerede bulunursa bulunsun ihtisap edilecek taşınmaz mallar, Dernek genel merkez tüzel kişiliği adına tescil olunur.
 10. cc) Yurt içinde ya da Yurt dışında Devletin, Vatanın ve Millet ’in bölünmez bütünlüğünü korumak için mücadele eden, milli birlik ve beraberlik konusunda tek ses olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ve Büyük Türkiye sevdalılarını kapsar.
 11. dd) Türkiye hudutları dışında Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Vatanı ve Milletinin menfaatine olacak şekilde çalışma ve lobi faaliyetleri yapmak. Diğer Milletlerle BEKADER’in, gaye ve hedeflerinin benzeşen konularında müşterek çalışmak.
 12. ee) Derneğin Genel merkezi şubeler yararına, Avrupa Birliği proje ve fon kaynakları başta olmak üzere tüm hibe, teşvik, proje fonlarına başvuru yapmak, mevcut projelerde iş birliği yapmak ve proje yürütme faaliyetine de sahiptir.

Konularını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

         Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

         Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

            Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

         Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

         Üyelikten Çıkma

         Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

         Üyelikten Çıkarılma

         Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

         1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

         2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

         3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,

         4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6- Mahkeme Kararı ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilenler

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

        

Dernek  Organları

         Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

         1-Genel kurul,

         2-Yönetim kurulu,

         3-Denetim kurulu,

         Dernek Genel Merkezi Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel merkez kurulu derneğin en yetkili karar organı olup; genel merkez asil üyeleri ile şube genel genel kurulunca usule uygun olarak seçilmiş 2 (iki) delege genel merkez genel kuruluna katılır.

Derneğin İl ve İlçe temsilcileri de genel merkez genel kuruluna katılarak, her temsilci için 1 oy kullanma hakkına sahiptirler.

 

Genel kurul;

 

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

 

         2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

 

   Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Temmuz ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üye, delege ve temsilcinin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.         Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

         Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

         Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

         7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

         11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

         13-Derneğin vakıf kurması,

         14-Derneğin fesih edilmesi,

         15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

         Genel Merkez Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 10-Yönetim Kurulu 15 asıl ve 7 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu; Seçimden sonra ilk toplantısında bir kararla görev paylaşımı yaparak

 Genel Başkan,

Genel Başkan Vekili,

Genel Sekreter,

Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Muhasip Üye,

Şehit Yakınları ve Gazi Ailelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Basın –Yayın ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Ar-Geden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı,

Ve 7 Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesini belirler.

         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. .

         Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

         1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

         2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

         3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

         4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

         5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

         7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

         8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

         9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

         10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

         11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13- Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile Yardımcı Kollar  (Kadın Kolları/ Gençlik Kolları) kurulabilir.

14-Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile Yurt içinde ve yurt dışında gerekli görüldüğü İllerde ve ilçelerde şube açabilir, şube bulunmayan yerlerde temsilcilik verir, gerekli gördüğü yerlerde kapanmasına karar verebilir.

15-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

16.Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Bölge Başkanlıkları ve birim başkanlıkları kurabilir

17- Her üye dernek genel merkezi ve şubelerinde aynı anda ayrı ayrı görevler alabilirler.

 

 

 

 

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

Genel Başkan,

Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı ve BEKADER Genel Başkanı sıfatıyla Derneği temsil eder.

 1. a) Derneğin manevi ve tüzel kişiliğini temsil eder.
 2. b) Kurumsal iletişimi ve derneğin tüm faaliyetlerini yönetir ve yetkileri kullanır.
 3. c) Derneğe ait Stratejik Planın hedefine varması için birimler arasında koordinasyonu sağlar ve her türlü talimat verir.
 4. d) Devlet teşkilatı, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler.
 5. e) Yetkili organlarca verilen kararların ilgililerce uygulanmasını denetler.
 6. f) Dernek görevlilerinin ve çalışmalarının gerektirdiği önlemleri alır.
 7. g) Dernek teşkilatına ve ilgililere gerekli gördüğü bildirim ve talimatları yapar.
 8. h) Derneğin kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, gerekli gördüğü hallerde kurulları toplantıya çağırır ve başkanlık eder. Anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar.
 9. i) Genel Merkez Genel Kurulu hariç Gerektiğinde BEKADER’in her kademesindeki organları ve görevlileri, birlikte ya da ayrı ayrı toplantıya çağırır. Toplantıya başkanlık ederek ilgili kararları alıp uygulanmasını ister.
 10. j) Derneğin faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir.
 11. k) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda derneği temsil ve ilzam eder.
 12. l) BEKADER adına demeçler vermeye ve bildiriler yayımlamaya yetkilidir. Genel Başkan bu yetkisini görevlendireceği kimselere de kullandırabilir.
 13. m) Mevzuatın ve dernek Tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.

Görevli ve Yetkilidir.

Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlıkları:

 1. a) BEKADER\'in Gayesi ve Hedefleri doğrultusunda yapacak olduğu çalışmaları planlamak ve saha da icra etmek için dernek Genel Merkez bünyesinde aşağıda isimleri bulunan Başkanlıklar kurulmuştur. Bu Başkanlıklara yapılacak atamalar ve görevden almalar Genel Başkanı ve İllerde Şube Başkanları yetkisindedir.
 2. b) Genel Başkanın gerekli görmesi halinde bu Başkanlıklar kapatabileceği gibi aşağıda ki sayıya bağlı kalmaksızın yeni Başkanlıklar ihdas edebilir.
 3. c) Genel başkan dernek üyesi birisini başkan olarak atayabileceği gibi gerekli görmesi halinde genel merkez yönetim kurulu üyelerinden birisini de Başkan olarak atayabilir.

Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlıkları;

Derneğin örgütlenmesinin güçlendirilmesi, üye sayısının arttırılması, kadınların, gençlerin ve çocukların derneğe entegre edilmesi ve aktif rol almalarının sağlanması görevlerini, bünyesindeki çalışma kolları aracılığıyla yerine getirir. Uygun görmesi halinde Başkan ve Yönetim Kurulu onayı ile başka çalışma kolları da açabilir.

Kurulan Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlıkları ihtiyaç halinde kendi sorumlu oldukları alanlarla ilgili iş ve işlemlerini Şubeler ve Temsilciler üzerinden tatbik ederler. Şube yönetim kurulunca belirlenip o Başkanlıklara uygun olarak atanan Başkanlar, Genel Merkez ve Şube başkanlarına verimli çalışmasından ve yaptıkları iş ve işlemlerden ötürü; Genel Merkez Yönetim Kuruluna, Genel Başkana, Genel Sekretere ve Şube Başkanına karşı sorumludurlar.

 

         Genel Merkez Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 11-Genel Merkez Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

         Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

         Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

         1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  10 TL, aylık olarak ta 1 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

         2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

         3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.       

         Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

  Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

         Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

         Beyanname Verilmesi*

Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü          *

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

  Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri           

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19- a)Genel Merkez Genel Kurulundan almış olduğu yetkiye istinaden Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 1. b) Bir ilde, birden fazla şube oluşturulabilir.
 2. c) Yeni kurulan şubenin veya müstafi durumdaki şubenin Yönetim Kurulunu Genel Merkez Genel Kurulundan almış olduğu yetkiye istinaden Genel Merkez Yönetim Kurulu belirler.
 3. d) Şube kurma yetkisi verilen kurucu kişiler en geç 30 gün içinde ilgili yerin mülki idare amirliğine başvurmak zorundadır. Aksi halde kendilerine verilen şube kurucular kurulu yetkisi ve şube kurmak yetkisi kendiliğinden düşer.

e)Yeni kurulan şube, en geç altı (6) ay içerisinde genel kurul yapar.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20: Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmak ve Genel Merkez Yönetim Kurulu ve bağlı organlarının vereceği görev ve talimatlarına uymakla  görevli ve yetkili olup tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinden sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. Şubelerin il ya da ilçe şeklinde olması birbirlerini farklı kılmayıp mevzuatça aynı sorumluluk ve yetkilere sahiptirler.

 

Şube Organları

Madde 21 Dernek Genel Merkezi\'ne bağlı olarak açılan şubelerin zorunlu organları şunlardır:

 1. a) Şube Genel Kurulu
 2. b) Şube Yönetim Kurulu
 3. c) Şube Denetleme Kurulu
 4. d) Şube Genel kurulu, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Şube Yönetim Kurulu

12 (on iki) Asıl ve 7 (yedi) yedek üyeden, Denetim Kurulu ise 3 (üç) Asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşarak şube genel kurulunca seçilir.

 1. e) Şube Yönetim Kurulu; Seçimden sonra ilk toplantısında bir kararla görev paylaşımı yaparak Şube Başkanı, Teşkilatlanmadan Sorumlu Şube Başkan Yardımcısı, Şube Sekreteri, Muhasip Üye, Şehit yakınları ve Gazi Ailelerinden sorumlu başkan yardımcısı, Basın –Yayın ve Halkla ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı,  Ar-Geden Sorumlu başkan yardımcısı  ve  5 Şube Yönetim Kurulu Üyesini belirler.
 2. f) Şube Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde 7 ( yedi ) yedek üyenin içinden her hangi birisinin şube yönetim kurulu kararı ile göreve çağrılması mecburidir.
 3. g) Şube Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik tarafından Şubede kurulması istenen Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlıkları, 3 Kişilik Şube Yönetim Kurulu Üyesinin içerisinden belirler.
 4. h) Şube Yönetim Kurulu, dernek iş ve işlemlerinin gerektirdiği hallerde ve en fazla otuz (30) günü geçmemek üzere toplanır. Toplantı gündemi Şube Sekreteri tarafından hazırlanır. Her Şube Yönetim Kurulu üyesi dilediğinde gündeme madde ilave ettirebilir.
 5. i) Şube Sekreteri; Genel Merkez Genel Sekreterliğinin ve/veya Genel Sekreterin şubede ki alt temsilcisi değildir. Şube sekreteri Genel Sekreterlik tarafından bu tüzüğün 12.maddesinin F bendi uyarınca çıkartılacak mevzuat kapsamında görev ifa eder.
 6. j) Bu organların görev ve yetkileri bu tüzük ve bu tüzüğe istinaden yayımlanacak yönetmeliklerle ve derneklerle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede uygulanır.
 7. k) Bir şube yönetim ve denetim kurulu ve diğer organlarında görev alacakların söz konusu şubenin üyesi olmak zorundadır.
 8. l) Şube yönetim kurulu ve Şube başkanlarının yukarıda sayılan ya da Genel Merkez organlarınca belirlenecek olan birim, görev ve görevliler dışında şubelerinde birim oluşturma ve görev dağıtma yetkileri yoktur.
 9. m) Şube yönetim ve denetim kurulu ile şube organlarında görevli olanların, Genel Merkez bünyesinde bir göreve gelmeleri halinde Şubede ki görevlerinden ayrılırlar.
 10. n) Şube Yönetim Kurulu gerek görür ve karar verirse, yedek üyeler de oy hakkı olmaksızın Şube Yönetim Kurulu toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler.
 11. o) Şube kuruluşu için en az 30 üye gerekir

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

 1. a) Şubenin en yüksek organı olup, 3 yılda bir Nisan ayında; Şube Yönetim Kurulu\'nun kararı ile Genel Merkez Yönetim Kurulu\'nun onayı ile; Genel Merkez Genel Kurul\'u tarihinden en az 3 (üç) ay önce yapılır. Ancak Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile bu süre en fazla 6 (altı) ay kadar öne çekilebilir.
 2. b) Şube Olağanüstü Genel Kurulu Şube Yönetim Kurulunun veya denetleme Kurulunun oy çokluğu ile veya delegelerin 1/5\'inin gerekçeli isteği ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleştirilir. Genel merkez yönetim kurulunun kararı ile de olağanüstü genel kurul yapılabilir. Genel kurul toplantısı ve gündemi, günü yer ve saati en az 15 (on beş) gün öncesinden, o mahalde yayınlanan bir gazetede veya derneğin internet sitesinde yoksa mahalli imkânlarla bunlardan herhangi birisi ile ilan olunur. Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında sadece gündemde belirtilen maddeler görüşülür ve karar bağlanır.
 3. c) Şube\'ler; Genel Kurul Sonuç bildirimini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek Genel Merkezine yazılı veya elektronik olarak bildirmek zorundadır.
 4. d) Şube\'ler; şube genel kurulunda seçilecek kayıtlı üyelerden (2) üst kurul delegesi seçilerek genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
 5. e) Genel Merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Şubelerin yönetim ve denetim kurullarında görevli olanlar Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kuruluna seçildikleri takdirde şubedeki görevinden ayrılırlar.
 6. f) Dernek genel merkez genel kurulu için uygulanan toplantı esas ve usulleri, şube Genel Kurulu için de uygulanır.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna görev alabilirler.

 

Temsilcilik Açma*

Madde 23- BEKADER, Yurt içinde ve yurt dışında gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir veya kapatabilir. Temsilciler dernek genel merkez genel kurulunda temsil edilirler. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Temsilcilik yetkisi verilen kurucu kişiler en geç 30 gün içinde ilgili yerin mülki idare amirliğine başvurmak zorundadır. Aksi halde kendilerine verilen temsilcilik yetkisi kendiliğinden düşer.

Şubeler temsilcilik açamazlar.

         Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

         Madde 24-Tüzük değişikliği genel merkez kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

         Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

         Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

 Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse MEHMETÇİK VAKFINA devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

         Hüküm Eksikliği

         Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

        

Bu tüzük 26 (Yirmialtı)  maddeden ibarettir.

 

Her türlü sorularınız için

bizi arayabilirsiniz.

+90 541 823 94 84

Haber Grubu

Bizden haberleri otomatik almak için haber grubumuza kaydolun...

Copyright © 2021 BEKA-DER Her Hakkı Saklıdır. | SİNOPTABELA